За нас

Списание „Пловдивски исторически форум“ има за цел: да обнародва и популяризира постиженията и най-новите научни изследвания на утвърдени и млади учени; да съдейства за повишаване на научноизследователската активност в областта на историята, археологията, архивистиката, изворознанието, нумизматиката, епиграфиката и другите специални исторически дисциплини; да утвърди на страниците си както приложението на традиционните методи на историческите, археологическите и архивните изследвания,  така и на интердисциплинарните подходи в търсенето на  обективност, достоверност и комплексност при реконструирането на историческото минало.

Списанието ще се стреми да поднася и актуални научни дискусии, персонални представяния на учени и техните оригинални изследвания, рецензии на нови научни трудове, информация за научни мероприятия, свързани с дейността на катедра „История и археология“ при ФИФ на ПУ и наши партньорски организации.

Сред приоритетите на списанието са и следването на: висока степен на научност; уважение към авторските и научните права на изследователите; етичните правила за научна и издателска дейност.

Замислено като орган на историческата наука в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, списанието се надява да надхвърли институционалните предели на академичния си дом и да се утвърди в национален, а в перспектива и в международен план, като разпознаваемо и авторитетно научно издание.