Етични правила

Редакционната колегия на списанието и Борда на анонимните рецензенти към Редакционната колегия на списанието се ръководят от ясно установени и конкретни етични правила при рецензирането, редактирането и издаването на научните изследвания и предложените за публикуване материали:

  1. Спазване на принципите на научност, обективност, колегиалност и безпристрастност.
  2. Спазване на езиковите норми.
  3. Зачитане на авторското и издателското право.
  4. Анонимно рецензиране на предложените за публикуване научни изследвания от независими рецензенти – специалисти в съответната тематика.
  5. Не се допуска издаването на ръкописи, за които се установи дублиране (изцяло или в значителна степен) с предходни издания на същия или същите автори.
  6. Не се допуска издаването на ръкописи с некоректно позоваване и/или цитиране на предходни изследвания и с доказано плагиатство под каквато и да е форма.
  7. Колективни изследвания се рецензират и публикуват само след декларирано писмено съгласие от всички посочени автори.
  8. Недопускане на фалшифициране на сведения и данни с цел финансови или други интереси при публикуване.